Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna kemija (dvopredmetni študijski program)

Določbe o prehodih med programi

1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja naravoslovno matematičnih in tehničnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehod iz višješolskega študijskih programov, sprejetih pred letom 1994

Diplomantom višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki so končali izobraževanje po študijskem programu s področja naravoslovno matematičnih in tehničnih ved in so pridobili primerljive kompetence ter lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3. Prehod iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Študentom višješolskih strokovnih študijskih programov s področja naravoslovno matematičnih in tehničnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Opomba k točki 3: Po 39. členu ZIVS in Merilih za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči tudi iz višješolskih strokovnih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004), seveda če visokošolski zavod presodi, da je to za konkreten program mogoče.

V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe.