Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa Izobraževalna fizika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri poklicni maturi 20%
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20%
– uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku 40%
– uspeh pri maturitetnem predmetu 20%

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.