Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20% točk),
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (40% točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (20% točk).

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.