Velja za študijsko leto 2021/22:

V študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20% točk),
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (40% točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20% točk).

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.

 

NOVO – Velja za študijsko leto 2022/23 in dalje:

V študijski program 1. stopnje Fizika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo na srednješolskih programih Elektrotehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik ali Strojni tehnik in izpit iz predmeta splošne mature, ki mora biti ali Fizika ali Matematika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

Kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk),
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (20 % točk),
 • uspeh pri predmetu iz splošne mature (40 % točk).

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.