Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa je, da diplomant poleg temeljnih fizikalnih znanj pridobi še osnovna znanja s področja analize in strukture dinamičnih sistemov ter razumevanja kompleksnih sistemov v naravi in družbi na osnovi relativno preprostih fizikalnih osnov. Cilj je dati diplomantu osnovno znanje na aplikativnih področjih, ki se nato v celoti razvijejo na študiju druge stopnje: analiza dinamike kompleksnih sistemov in ekonofizika, računalniška fizika, biofizika in okoljska fizika. Te usmeritve so v skladu z aktualnimi potrebami trga in vizijo razvoja potreb v prihodnosti. Pomemben cilj je, da diplomant pridobi sposobnost logičnega razmišljanja, prepoznavanja problemov in pristopov k njihovemu reševanju ter da je sposoben opravljati delo ob podpori sodobnih komunikacijskih, informacijskih in računalniških sistemov.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost sistemskega mišljenja, ki omogoča diplomantu vključevanje v interdisciplinarne skupine za obravnavo kompleksnih sistemov na različnih področjih v naravoslovju, bančništvu, zavarovalništvu, reševanju okoljskih problemov,
 • sposobnost analize kompleksnih sistemov, ki je osnova za razumevanje delovanja sistemov v naravi, okolju in družbi,
 • poznavanje strukture in delovanja fizikalnih sistemov ter aplikacija teh znanj na druga področja,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
 • kooperativnost in delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • poznavanje in razumevanje fizikalnih sistemov,
 • poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju,
 • poznavanje povezanosti fizikalnih sistemov z drugimi sistemi v naravi in družbi,
 • razumevanje in reševanje osnovnih fizikalnih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju,
 • uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi,
 • usposobljenost za varno terensko in laboratorijsko eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi,
 • prikaz in interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezava s teorijo, ocena natančnosti izmerjenih količin,
 • razvijanje računskih spretnosti za reševanje problemov in sposobnost ocene reda velikosti in enot rezultatov,
 • sposobnost vključevanja v projektno, skupinsko in laboratorijsko delo,
 • načrtovanje projektnega, skupinskega in laboratorijskega dela,povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage pojavov,
 • poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije,
 • osnovno razumevanje okoljske problematike in pomen fizike pri preprečevanju ter zmanjševanju onesnaženja.