Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program 2. stopnje MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika, finančna matematika, matematika v ekonomiji in financah), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo praktična matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: ¬¬biologija (0511), okoljske znanosti (0521), kemija (0531), fizika (0533), načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612), razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613), Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0619), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688), tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788), ekonomija (0311), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 55 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Analiza II (8 ECTS), Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Analiza IV (8 ECTS), Algoritmi (7 ECTS), Verjetnost (8 ECTS).
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna med 10 do 60 ECTS.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena: 100 %.