Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Cilj programa je, da študent pridobi poglobljeno znanje matematike in sicer z enega izmed treh področij: splošna matematika, računalniška matematika in finančna matematika. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi dodatna specifična znanja v skladu z izbiro ustrezne študijske smeri. Diploma na 2. stopnji študentu omogoča različne možnosti študija na 3. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo poglobljene matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov. Prav tako študij na 2. stopnji študentu omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov novih ali spremenjenih okoliščin, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost analitičnega mišljenja in razumevanja zahtevnejših sistemov, ki omogočajo diplomantu vključevanje v različne interdisciplinarne skupine.
 • Poglobljeno poznavanje bodisi splošne matematike, računalniške matematike ali finančne matematike.
 • Sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja v raznovrstnih matematičnih področjih.
 • Poglobljeno analitično razmišljanje in argumentiranje.
 • Kritična presoja dogajanja na področju matematike.
 • Reševanje zapletenih strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod.
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Kooperativnost in delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Razumevanje in reševanje zapletenejših matematičnih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
 • Zmožnost opisati netrivialno situacijo s pravilno uporabo matematičnih simbolov in zapisov.
 • Zmožnost, da razložijo razumevanje zapletenejših matematičnih konceptov in principov.
 • Reševati težje matematične (ter tudi ostale) probleme z uporabo moderne tehnologije.
 • Uporabljati algoritmični pristop: Za reševanje danega problema razviti algoritem.
 • Razviti sposobnost analiziranja danega problema numerično, grafično in algebraično.
 • Biti sposobni iz danih podatkov deducirati nove logične zaključke.
 • Samozavestno se soočiti z danim netrivialnim matematičnim problemom ter poiskati njegovo rešitev.
 • Uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.
 • Poznavanje in razumevanje vpliva matematike na razvoj drugih ved.