Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih področij: tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), izobraževalne znanosti (0111, samo razredni pouk), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije, Tehniško risanje, Strojni elementi, Elektrotehnika.
  • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), gradbeništvo (0732) .
  • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0610, samo računalništvo in informatika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije, Tehniško risanje, Strojni elementi, Elektrotehnika.
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo proizvodno-tehnična vzgoja). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), gradbeništvo (0732), arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113, samo razredni pouk), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS.
  • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: tehnika (071). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS.

Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena 100 %.