Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Pedagoški enopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij ter višjih in visokih strokovnih šol tehniške usmeritve. Temeljni cilj programa je, da diplomant dobi ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa je z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za delo z učenci, dijaki in študenti.
Študijski program diplomanta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Obvezni strokovni predmeti programa zagotavljajo primeren zaokrožen nabor tehniških in tehnoloških vsebin, povezanih tako z aktualnimi vprašanji tehniških in tehnoloških predmetov v visokih, višjih, srednji, poklicnih in osnovnih šolah kot tudi z razvojem stroke. Na izbirni ravni pa program vključuje tudi vsebine iz drugih področij. Gre torej za izrazito interdisciplinarno strukturiran program, ki nudi široko temeljno izobrazbo s področja tehnike v najširšem pomenu besede, ter ustrezna dodatna znanja s področja pedagoško-psiholoških in didaktičnih vsebin. Ta znanja diplomantom širijo zaposlitvene možnosti na vseh področjih, kjer je potrebna sposobnost premišljenega, strpnega in demokratičnega dela in sporazumevanja z ljudmi.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajoč okoliščinam (Uradni list EU št. 394/10, 2006). Po Merilih za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev pa kot povezava in uporaba pridobljenih znanj v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se morajo tesno prepletati tri sestavine: znanje in razumevanje, poklicne sposobnosti ter stališča in vrednote. Na osnovi teh smernic bo v našem programu poudarek predvsem na naslednjih splošnih kompetencah:
 • razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter temeljnega didaktičneag znanja;
 • sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitve strokovnih in didaktičnih problemov;
 • interdisciplinarno povezovanje vsebin;
 • sposobnost uporabe znanja v praksi za reševanje različnih problemov;
 • sposobnost ustvarjalnega mišljenja in spodbujanje le tega pri učencih/dijakih/študentih;
 • sposobnost raziskovalnega pristopa in usmerjenosti v reševanje problemov ter odgovornega usmerjanja lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja;
 • sposobnost kreativnega in avtonomnega delovanja;
 • poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznikov oz. skupin;
 • poznavanje in razumevanje različnosti in multikulturnosti ter upoštevanje nediskriminatornosti pri delu;
 • usposobljenost za raziskovalni pristop tako v stroki, kot tudi v vzgoji in izobraževanju;
 • usposobljenost za uporabo IKT pri pouku in drugem strokovnem delu in razvijanje informacijske pismenosti pri učencih ;
 • sposobnost strokovnega dialoga, mednarodnega sodelovanja ter oblikovanja vodenja projektov;
 • sposobnost za refleksijo in vrednotenje rezultatov svojega dela;
 • dobro poznavanje svojega poklica in predpisov, ki urejajo delovanje šol.
 • uporabljati predhodno pridobljena teoretična znanj na praktičnih primerih.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • zmožnost ustreznega strokovnega opismenjevanja učencev na področju izobraževanja v tehniki;
 • poznavanje in uporabljanje uveljavljenega tehniškega izrazoslovja;
 • profesionalno obvlada učne načrte, vsebine in koncepte višješolskih, srednješolskih, poklicnih in osnovnošolskih predmetov tehničnih vsebin za ustvarjanje takšnih učnih pogojev, pri katerih je učencem omogočena izgradnja kvalitetnega znanja (trajnost, prenosljivost, celovitost);
 • suvereno obvladovanje specifične organizacijske oblike pouka tehničnih predmetov: oblikovanje projektnih dni, vodenje krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka raziskovalno delo;
 • poglobljeno znanje s področja modeliranja in konstruiranja;
 • poznavanje in uporaba sodobnih numeričnih postopkov za dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij;
 • poznavanje in uporaba konvencionalnih in sodobnih gradiv pri načrtovanju in izdelavi izdelkov;
 • poznavanje in uporaba konvencionalnih in sodobnih obdelovalnih tehnologij (CAM, CIM, CQM, robotika…);
 • poznavanje in uporaba metod za programiranje sodobnih računalniško podprtih strojev in naprav;
 • poznavanje in uporaba sodobnih metod za načrtovanje procesov in sistemov;
 • poznavanje in uporaba kalkulacij, finančnih izračunov in finančnih analize pri snovanju izdelkov;
 • organiziranje in vodenje izobraževanj.