Določbe o prehodih med programi

Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe biologije s poljubnim drugim predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. Za uspešno zaključen študij morajo s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih vsebin pridobiti najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.