Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 44 Fizikalne in kemijske vede
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0533 – Fizika

Koordinator: doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomant izobraževalne fizike (UN) in … – dipl. izo. fiz. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne fizike (UN) in … – dipl. izo. fiz. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi fizike delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«.