Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2008 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 42 Vede o živi naravi
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0511 – Biologija

Koordinator: doc. drAndrej Šorgo, andrej.sorgo@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS

Strokovni naslov:

  • Diplomant izobraževalne biologije (UN) in … – diplizobiol. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne biologije (UN) in .. – diplizobiol. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

Pripravo študijskih programov v okviru projekta Študijski programi biologije in ekologije delno financira Evropskaunija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeškihvirov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostneusmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« in je bil izbran na javnem razpisu»Implementacija bolonjskega procesa –sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokegašolstva v letih 2008 in 2009«.

Stran nazadnje posodobljena: 9. 7. 2012