Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa, se lahko ponovno vpiše v isti letnik.

V skladu s 121. členom Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) je potrebno za ponovni vpis v letnik oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Prošnjo za ponovni vpis oddajo študenti:

– če so redno sodelovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževanja in če so opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS,

– če so iz upravičenih razlogov opravili obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika.

Pri ponovnem vpisu v letnik na študijska programa BIOLOGIJA in EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM IN IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA – v primeru že opravljenih terenskih vaj letnika k vpisni dokumentaciji priložite izpolnjen obrazec: Izjava o opravljenih terenskih vajah.