Študent, ki je bil v študijskem letu 2016/17 vpisan v zadnji letnik ali prvič vpisan v absolventski staž in v času študija (velja od vključno študijskega leta 2012/13) ni ponavljal ali spremenil študijskega programa, lahko zaprosi za podaljšanje statusa oz. podaljšanje absolventskega staža iz upravičenih razlogov. Potrebno je oddati prošnjo na KŠZ FNM UM.

Prošnja mora izkazovati upravičene razloge, ki so opredeljeni v Merilih za presojo prošenj  študentov (Glej točko 10.  Oddaja in obravnava prošenj študentov na KŠZ FNM UM).