Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekologija z naravovarstvom /EKNA/

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2016-2017

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Matematika obvezni Jakovac 30   30               60 120 180/6
2 Fizika obvezni Fajmut 30     30             60 120 180/6
3 Kemija obvezni Kristl 45     30             75 105 180/6
4 Temelji splošne botanike obvezni Kaligarič 30     30             60 120 180/6
5 Analizna kemija v okolju obvezni Simonič 30     15 15           60 120 180/6
  Skupaj     165   30 105 15           315 585 900/30

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
6 Splošna zoologija obvezni Klenovšek           45     45   90 90 180/6
7 Biokemija obvezni Trček           45     30   75 105 180/6
8 Sistematika in filogenija nižjih rastlin obvezni Škornik           30     30   60 90 150/5
9 Sistematika in filogenija višjih rastlin obvezni Kaligarič           45     30 30 105 105 210/7
10 Osnove okoljske kemije obvezni Krajnc           30 10   30 5 75 105 180/6
  Skupaj               195 10   165 35 405 495 900/30

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Sistematika in filogenija nevretenčarjev obvezni Devetak 45     30 15           90 120 210/7
12 Sistematika in filogenija vretenčarjev obvezni Janžekovič 30     30             60 90 150/5
13 Osnove ekologije in ekologija živali obvezni Šajna 60     15 15           90 150 240/8
14 Geologija s paleontologijo obvezni Dolinar 30     15             45 75 120/4
15 Izbirni predmet* izbirni   30     15             45 135 180/6
  Skupaj     195     105 30           330 570 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
16 Ekologija rastlin obvezni Kaligarič           45     15 15 75 105 180/6
17 Osnove statistike obvezni Bokal           30   15     45 105 150/5
18 Biogeografija obvezni Šajna           30       30 60 90 150/5
19 Uvod v varstvo narave obvezni Denac           30 15     15 60 90 150/5
20 Osnove naravovarstvene zakonodaje EU in Slovenije obvezni Knez           30   15     45 45 90/3
21 Izbirni predmet* izbirni             30     15   45 135 180/6
  Skupaj               195 30 30 30 45 330 570 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
22 Genetika evkariotov obvezni Šiško 30     30             60 90 150/5
23 Populacijska ekologija obvezni Tome 30       15           45 105 150/5
24 Habitatni tipi in Natura 2000 obvezni Kaligarič 30 15     15           60 120 180/6
25 Geografski informacijski sistemi obvezni Žiberna 30   15               45 105 150/5
26 Osnove mikrobiologije obvezni Trček 30     15             45 45 90/3
27 Izbirni predmet* izbirni   30     15             45 135 180/6
  Skupaj     180 15 15 60 30           300 600 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
27 Fiziologija živali obvezni Devetak           45     30   75 105 180/6
28 Fiziologija rastlin obvezni Ambrožič Dolinšek           45     30   75 105 180/6
29 Ekologija morja obvezni Lipej           30     15 15 60 60 120/4
30 Osnove okoljske biotehnologije obvezni Trček           15 15       30 60 90/3
31 Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji obvezni Škornik, Lipovšek           15 30   15   60 90 150/5
32 Izbirni predmet izbirni             30     15   45 135 180/6
  Skupaj               165 60 15 90 15 345 555 900/30

* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.

 

Izbirni predmeti *

 

Izbirni predmeti 2. in 3. letnika

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Mikrobna ekologija Trček 30     15   45 135 180/6
2 Urejanje in raba kmetijskega prostora Borec 30       15 45 135 180/6
3 Varstvena biologija sesalcev in ptic Janžekovič 30 15       45 135 180/6
4 Pregled gozdnih združb Slovenije Čarni 30       15 45 135 180/6
5 Klimatogeografija Žiberna 15 15   15   45 135 180/6
6 Geomorfologija Žiberna 15 15     15 45 135 180/6
7 Entomologija Devetak 30     15   45 135 180/6
8 Populacijska genetika Potočnik 30   15     45 135 180/6
9 Rastlinska biotehnologija in okolje Ambrožič Dolinšek 15 15   15   45 135 180/6
10 Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike Urbanek Krajnc, Lipovšek 30     15   45 135 180/6
11 Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji Trček 30     15   45 135 180/6
12 Pedogeografija Vovk Korže 15     15 15 45 135 180/6
13 Speleobiologija Novak 15       30 45 135 180/6
14 Okoljsko izobraževanje Šorgo 15 30       45 135 180/6
15 Molekularne metode v botaniki Pipenbaher 15     30   45 135 180/6
16 Geomikrobiologija Trček 30     15   45 135 180/6

* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

 

IZVEDBENI PREDMETNIK

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 04. 10. 2016

 

Zadnja sprememba: 21. 10. 2016