Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA KEMIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531, samo izobraževalna kemija), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo kemija).
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo kemija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena: 100 %.