Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA KEMIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420, samo izobraževalna kemija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo kemija).
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo kemija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo kemija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena: 100 %.