Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

a. Temeljni cilji programa

Cilj programa je diplomantu omogočiti pridobitev strokovnega znanja za področje kemijskega izobraževanja. Usposobljen je za poučevanje predmetnega področja Kemija za stopnji osnovnega in srednjega izobraževanja slovenskega izobraževalnega sistema. Odlikuje ga obvladanje metodologije kemijskega izobraževanja, podprto z absolviranjem programa praktičnega usposabljanja, kakor tudi odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri izvajanju aktualnih del in nalog na področju pedagoške dejavnosti. Predmetni sistem študentu omogoča ohraniti oz. pridobiti neposredno povezavo kemijskega z didaktičnim znanjem oz. razvijati kompetence za poglobljena znanja in učne spretnosti na izbranih enotah pedagoškega kurikula.

b. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja ter razumevanja zahtevnejših konceptov pedagoških znanosti.
 • Poznavanje temeljnih področij kemijskih in pedagoških znanosti.
 • Sposobnost kritične presoje raziskovalnih dosežkov na področju kemijskih znanosti in fleksibilnega prenosa le-teh za potrebe kurikulov programov osnovnega in srednjega kemijskega izobraževanja
 • Sposobnost iskanja virov znanja in uporabe znanstvenih metod za reševanje aplikativnih problemov na področju kemijskega izobraževanja.
 • Sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja ter sodelovalno/timskega dela.
 • Avtonomnost pri pedagoškem delu.
 • Informacijska pismenost
 • Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku za potrebe pedagoških dejavnosti in posebej kemijske terminologije.
 • Ustvarjati optimalno in spodbudno učno okolje

c. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost povezovanja izbranih vidikov različnih znanj s področja metodologije kemijskega izobraževanja in uporabe teh povezav na kurikularnih področjih aktualnih programov osnovnega in srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno – tehniškega izobraževanja.
 • Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje, pripravo ter izvedbo strokovnih ogledov kemijske in njej sorodnih industrij.
 • Zavedanje problemov o okolju, v okolju, za okolje in družbo s kemijskega vidika ter reševanje le-teh kot sestavini kurikulov programov osnovnega in srednjega izobraževanja.
 • Obvladanje računalniških spretnosti v povezavi z operiranjem s kemijskimi informacijami in podatki.
 • Obvladanje Informacijsko – tehničnih spretnosti kot npr. oblikovanje besedila, delo z razpredelnicami, vnašanje in shranjevanje kemijskih podatkov.
 • Sposobnost učinkovitega vključevanja IKT na področju kemijskih znanosti v poučevanje in učenje.