Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika se lahko vpiše kdor je:

a) uspešno opravili splošno maturo; ali

b) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa se bodo upoštevala naslednja merila:

a) kandidati iz točke a) in b) bodo izbrani glede na:
– splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60%)
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20%)
– uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20%)