Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 47 ECTS in opravljene vse obveznosti pri laboratorijskih vajah. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti Vektorji in matrike, Matematični principi, Elementarne funkcije, Osnove računalništva in informatike, Analiza I in Linearna algebra.

Pogoj za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 40 ECTS iz 2. letnika. Med opravljenimi predmeti morajo biti Analiza II, Analiza III in Diskretna matematika I.

Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

V skladu s 120. členom Statuta Univerze v Mariboru je letnik možno ponavljati samo enkrat. V skladu s 121. členom Statuta Univerze v Mariboru ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  • opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom.

Ponavljanje letnika lahko dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti, ce so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu tega Statuta omogočajo podaljšanje statusa študenta. Na podlagi omenjenih upravičenih razlogov lahko Komisija za študijske zadeve članice podaljša status tudi študentu, ki mu status preneha po drugi, četrti ali sedmi alineji prvega odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Da bi bilo napredovanje v višje letnike čim bolj uspešno, ima Oddelek za matematiko in računalništvo že sedaj razvit uspešen sistem tutorstva in študentskega medgeneracijskega tutorstva. Sistemu tutorjev in tutorskega vodenja, svetovanja in usmerjanja študentov bomo tudi v bodoče posvečali veliko pozornosti.

Poročila tutorjev bo Oddelek za matematiko in računalništvo obravnaval dvakrat letno in sprejel natančna navodila za bodoče delo.