Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna kemija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) uspešno opravil splošno maturo; ali

b) uspešno opravil poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; ali

c) pred 1.6.1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se bodo upoštevala naslednja merila:
 
a)  kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi (40% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (60% točk)

b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (60% točk)

c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (40% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (60% točk)