Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 24 ECTS in opravljene vse obveznosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti splošna kemija (8 ECTS), anorganska kemija (6 ECTS), analizna kemija 1 (4 ECTS) in analizna kemija 2 (6 ECTS). Poleg pogojnih obveznosti za napredovanje v 2.letnik na predlaganem študijskem programu, mora študent zbrati še določeno število točk na drugem dvopredmetnem študijskem programu.

Pogoj za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in zbranih najmanj 22 ECTS iz 2. letnika. Med opravljenimi predmeti mora biti organska kemija 1 (12 ECTS), organska kemija 2 (6 ECTS) in Laboratorijske tehnike (4 ECTS). Poleg pogojnih obveznosti za napredovanje v 3.letnik na predlaganem študijskem programu, mora študent zbrati še določeno število točk na drugem dvopredmetnem študijskem programu.

Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pricakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

V skladu s 120. členom Statuta Univerze v Mariboru je letnik možno ponavljati samo enkrat. V skladu s 121. členom Statuta Univerze v Mariboru ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  • opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom.

Ponavljanje letnika lahko dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti, ce so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu tega Statuta omogočajo podaljšanje statusa študenta. Na podlagi omenjenih upravičenih razlogov lahko Komisija za študijske zadeve članice podaljša status tudi študentu, ki mu status preneha po drugi, četrti ali sedmi alineji prvega odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru.