Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovno in poglobljeno znanje iz dveh predmetnih področij, ki so pomembna za strokovno in izobraževalno sfero predmentnospecifičnih zaposlitvenih kompetenc. Temeljni cilj tega programa je, da diplomant poleg temeljnih fizikalnih znanj pridobi še osnovna znanja s področja analize in strukture dinamičnih sistemov ter razumevanja kompleksnih sistemov v življenju in tehniki. Pomemben cilj programa je tudi, pridobivanje sposobnosti logičnega razmišljanja, prepoznavanja problemov in pristopov k njihovemu reševanju ter sposoben opravljati delo ob podpori sodobnih elementov izobraževalne tehnologije, komunikacijskih, informacijskih in računalniških sistemov. Diplomanti tega programa pridobijo tudi temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju.
 

Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa neposredno zaposlitev v izobraževalnih in predmentnospecifičnih strokovnih poklicih s prvostopenjsko izobrazbo.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost analitičnega mišljenja in razumevanja zahtevnejših sistemov, ki omogočajo diplomantu vključevanje v različne interdisciplinarne skupine.
 • Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo.
 • Poznavanje temeljnih predmentnospecifičnih, splošno pedagoških in informacijsko-komunikacijskih področij ter aplikacije znanj na druga strokovno-izobraževalna področja.
 • Kritična presoja dogajanj na predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področjih.
 • Reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo strokovno-aplikativnih ter znanstvenih metod.
 • Računalniška in informacijska pismenost.
 • Laboratorijske veščine.
 • Uporaba in razvoj sistemov tradicionalne izobraževalne, predstavitvene, medijske in informacijsko komunikacijske tehnologije v predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področjih.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj.
 • Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki predmentnospecifičnega in vzgojno-izobraževalnega dela…).

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja, poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti narave.
 • Poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju.
 • Poznavanje povezanosti fizikalnih sistemov z drugimi sistemi v naravi in družbi.
 • Poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije.
 • Razumevanje in reševanje osnovnih predmentnospecifičnih strokovnih (fizikalnih, informacijsko-komunikacijskih, medijskih) in izobraževalnih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
 • Uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.
 • Povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage pojavov.
 • Osnovno razumevanje okoljske problematike in pomen fizike pri preprečevanju ter zmanjševanju onesnaženja.
 • Teorijske in eksperimentalno-tehnične spretnosti za reševanje problemov.
 • Obvladovanje osnovnih in zahtevnejših merskih metod predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področij.
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri teorijskem in eksperimentalnem delu.
 • Organiziranje projektnega, skupinskega in laboratorijskega dela.
 • Usposobljenost za varno eksperimentiranje oz. laboratorijsko delo, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi.
 • Obvladanje veščin terenskega dela.
 • Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo informacijsko komunikacijskih tehnologij na predmentnospecifičnih strokovnih in izobraževalnih področjih.
 • Poznavanje postopkov vzdrževanja in upravljanja avdio-vizualnih oz. medijskih tehnologij.
 • Poznavanje postopkov vzdrževanja in upravljanja informacijsko komunikacijskih tehnologij.
 • Usposobljenost za vodenje interesnih dejavnosti naravoslovja, tehnike in računalništva.
 • Poznavanje postopkov vzpostavljanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov e-izobraževanja malih, srednjih in velikih sistemov (podjetij, izobraževalnih institucij…).
 • Poznavanje postopkov vzpostavljanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov izobraževanja na daljavo malih, srednjih in velikih sistemov (podjetij, izobraževalnih institucij…).