Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekologija z naravovarstvom /EKNA/

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik univerzitetnega študijskega programa Ekologija z naravovarstvom se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) uspešno opravili splošno maturo; ali

b) uspešno opravili poklicno maturo in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; ali

c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključili katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se bodo upoštevala naslednja merila:

a)  kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).