Univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija

Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Biologija je temeljna znanstvena disciplina, ki je osnova za večino naravoslovnih in tudi za mnoge druge vede. Za konkurenčen razvoj Slovenije in EU je v prihodnje potrebno posebej razvijati vede in znanosti s področja naravoslovja in matematike. Ker je biologija hkrati jedro biotehniških ved, njen vpliv narašča tudi na vseh tistih področjih življenja, ki bodo odločilno zaznamovala 21. stoletje. Temeljni cilj študijskega programa Biologija, na prvi stopnji, je izobraziti diplomante biologe, ki bodo sposobni razumeti različne segmente žive narave na različnih organizacijskih nivojih (od molekula, celica preko organizem do združbe) in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese. Študentje bodo sposobni uporabljati in kritično vrednotiti osnove sodobnih veščin, praktičnih znanj ter strokovnih in znanstvenoraziskovalnih metod dela v biologiji.

Znanje pridobljeno po predlaganem študijskem programi študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji ali pa zaposlitev v gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti:

 • analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja,
 • spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, ki ne zahtevajo akademske izobrazbe in znanstvenih referenc,
 • sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti,
 • premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Diplomanti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja, ponuditi rešitve ter razumeti posledice naravnih pojavov in procesov na različnih organizacijskih ravneh.
 • Diplomanti obvladajo osnovne veščine, praktična znanja, raziskovalne metode ter postopke in procese v biologiji in so sposobni razvijati različne samokritične presoje na tem področju. Poznajo sestavine »klasične biologije«predvsem z vidika biodiverzitete, molekularne biologije in fiziologije ter mejnih področij biologije (biofizika, biokemija, biostatistika, naravovarstvo).
 • Diplomanti so sposobni uporabe znanja iz naravoslovnih vsebin, predvsem biologije, na različnih ravneh.
 • Diplomanti so avtonomni v strokovnem delu na področju biologije.
 • Diplomanti obvladajo komunikacijske sposobnost in spretnosti nasploh ter so sposobni vključevati se v teamsko delo tako v domačem kot mednarodnem poslovnem in znanstvenem okolju.
 • Diplomanti se zavedajo omejitev, ki jih postavlja profesionalna etika na tem področju naravoslovja.
 • Diplomanti imajo razvit odgovoren odnos do narave in okolja.
 • Diplomanti imajo odgovoren odnos do človekovih posegov v naravo.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Diplomantom pozna temeljne teoretične in aplikativne vidike biologije kot stroke ter kot znanstvene discipline.
 • Diplomanti poznajo posamezne organizacijske in funkcionalne nivoje organizmov od molekul do združb.
 • Diplomanti so usposobljeni za integracijo znanj različnih naravoslovnih strok.
 • Diplomanti so usposobljeni za sistemsko mišljenje, ki omogoča vključevanje v interdisciplinarne skupine pri obravnavi bioloških in sorodnih znanstvenih, strokovnih in praktičnih problemov.
 • Diplomanti so sposobni reševati biološke probleme tako v bazičnem (raziskovalnem) kot aplikativnem (projektno delo v upravi, gospodarstvu) kontekstu.