Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 ECTS iz 1. letnika, od tega obvezno »Izbrana poglavja iz informatike v biologiji in ekologiji« in »Izbrana poglavja iz metod znanstvenoraziskovalnega dela v biologiji in ekologiji«, ter pripravi dispozicijo doktorskega dela. V 2. letnik se lahko izjemoma vpiše tudi kandidat, ki iz upravičenih razlogov ni uspel opraviti predpisanih študijskih obveznosti v skladu s Statutom UM.

Za prehod v 3. letnik mora študent opraviti obveznosti 1. letnika in študijske obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 45 ECTS ter mora imeti s strani mentorja in študijske komisije potrjeno disertabilnost doktorske naloge. V 3. letnik se lahko skladno s Statutom UM vpiše tudi kandidat, ki iz upravičenih razlogov, o katerih odloča Komisija za podiplomski študij ob soglasju Oddelka za biologijo, ni zbral predvidenega števila kreditnih točk, potrebnih za prehod.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. Ponavljanje je možno v primerih, ki jih opredeljuje Statut Univerze v Mariboru.

Študent lahko tudi hitreje napreduje, če izpolnjuje pogoje za tako napredovanje, ki so navedeni v Statutu Univerze v Mariboru.

Študent se lahko izobražuje v več študijskih programih pod pogoji, ki jih podrobneje določa Statut Univerze v Mariboru.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Da bi bilo napredovanje uspešnejše, študentu med študijem svetujejo in ga usmerjajo tutorji.