Pogoji za napredovanje po programu – NOVO!

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 36 ECTS kreditnih točk. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmeti Didaktika tehnike I, Tehniška in tehnološka dokumentacija, Sodobna gradiva in tehnologije ter Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike I.

Po 85. členu Statuta Univerze v Mariboru, študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve. Med opravljenimi obveznostmi mora biti Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike I.

 

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

V skladu s 120. členom Statuta Univerze v Mariboru je letnik možno ponavljati samo enkrat. V skladu s 121. členom Statuta Univerze v Mariboru ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  • opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom.

Ponavljanje letnika lahko dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu tega Statuta omogočajo podaljšanje statusa študenta. Na podlagi omenjenih upravičenih razlogov lahko Komisija za študijske zadeve članice podaljša status tudi študentu, ki mu status preneha po drugi, četrti ali sedmi alineji prvega odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru.