Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika, finančna matematika, matematika v ekonomiji in financah), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:  Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (061, samo računalništvo in informacijske tehnologije, računalniške vede), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588, samo računalništvo in matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 42 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:  Algebraične strukture (6 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (6 ECTS), Kombinatorika in verjetnost (4 ECTS), Teorija števil (6 ECTS), Izbrana poglavja iz analize (6 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS).
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (0541), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 26 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Ravninska in prostorska geometrija (6 ECTS), Teorija števil (6 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS).

Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena: 100 %.