Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je zbranih najmanj 24 ECTS kreditnih točk. Med opravljenimi predmeti morata biti Didaktika biologije ter Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1.
Zgoraj navedeni pogoji za napredovanje se nanašajo na pedagoški dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija. Za napredovanje v višji letnik mora študent tudi izpolniti pogoje, ki jih predvideva izbrani drugi dvopredmetni študijski program.
Študent, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri napredovanje v višji letnik, v skladu s Statutom Univerze v Mariboru, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov naštetih v 212. členu Statuta Univerze v Mariboru in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi Komisija za študijske zadeve. Med opravljenimi obveznostmi mora biti Praktično usposabljanje za poučevanje biologije 1.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljševanje statusa študenta

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljšanje statusa so določeni s Statutom UM.