Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2012-2013

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. letnik, 1. semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Statistična termodinamika obvezni Brumen, Dobnikar 30   45               75 165 240/8
2 Fizika kompleksnih sistemov obvezni Kralj 30   30               60 150 210/7
3 Modelska fizika obvezni Zidanšek 30   30 30             90 210 300/10
4 Fizikalne aplikacije obvezni Slavinec 30       30           60 90 150/5
  Skupaj     120   105 30 30           285 615 900/30

 

1. letnik, 2. semester:

Izvajata se modula Mehka snov in Dinamični sistemi.

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
5 Fizika materialov izbirni Jagodič 30   30               60 90 150/5
6 Elektromagnetno polje izbirni Tkalec 45   15               60 90 150/5
7 Moderna optika izbirni  Vaupotič 30   30               60 90 150/5
8 Mehka snov izbirni Kralj 45   30               75 75 150/5
9 Izbrana poglavja iz kvantne mehanike izbirni Dobnikar 45   15               60 90 150/5
10 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
  Skupaj                         375 525 900/30

Modul Dinamični sistemi:

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Nelinearni dinamični sistemi izbirni Marhl 30   30               60 90 150/5
12 Stohastični procesi izbirni Perc 60   60               120 180 300/10
13 Teorija grafov in omrežja izbirni  Klavžar 30 15 15               60 90 150/5
14 Teorija iger izbirni Schuster, Marhl 30     30             60 90 150/5
15 Ekonomska dinamika izbirni  Jagrič, Ovin, Kračun 45   15               60 90 150/5
  Skupaj                         360 540 900/30

 

2. letnik, 3. semester

Izvajajo se moduli Biofizika, Ekonofizika in Individulana sestava.

Modul Biofizika:

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
16 Molekularna biofizika izbirni Brumen 30 15 30               75 75 150/5
17 Eksperimentalne metode v fiziki in biofiziki izbirni Dolinšek, Štrancar 60   30 30             120 180 300/10
18 Teoretična biofizika izbirni Fajmut, Brumen 75 15   30             120 180 300/10
19 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
  Skupaj                         375 525 900/30

 

Modul Ekonofizika:

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
20 Ekonometrija izbirni  Jagrič 45   15               60 90 150/5
21 Temelji finančnega inženiringa izbirni  Mastinšek 45   15               60 90 150/5
22 Analiza časovnih vrst izbirni  Perc 45   15               60 90 150/5
23 Aktuarska matematika izbirni  Mastinšek 45   15               60 90 150/5
24 Borzni trendi in strategije izbirni  Strašek, Jagrič 45   15               60 90 150/5
25 Industrijska ekonomika izbirni  Jagrič, Strašek 45   15               60 90 150/5
  Skupaj                         360 540 900/30

 

Modul individualna sestava (npr. izbere 6 predmetov po 5 ECTS)

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
26 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
27 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
28 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
29 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
30 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
31 Izbirni predmet izbirni                       60 90 150/5
  Skupaj                         360 540 900/30

 

2. letnik, 4. semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
32 Uvod v znanstveno raziskovalno delo  obvezni Tkalec           15 20       35 265 300/10
33 Magistrska naloga*  obvezni                         600 600/20
  Skupaj               15 20       35 865 900/30

 

Izbirni predmeti: Študent lahko izbira le med predmeti, ki se izvajajo v tistem semestru, med predmeti, ki niso vključeni v module, ki jih je izbral in med predmeti, ki jih ni izbral že na študiju 1. stopnje.

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Aktuarska matematika Mastinšek 45   15     60 90 150/5
2 Analitična mehanika Ambrožič 45   15     60 90 150/5
3 Analiza časovnih vrst Perc 45   15     60 90 150/5
4 Bioelektromagnetizem Bohinc 45 15       60 90 150/5
5 Borzni trendi in strategije Strašek, Jagrič 45   15     60 90 150/5
6 Dinamični sistemi v okolju Marhl 30     30   60 90 150/5
7 Dinamika iger Perc 30   30     60 90 150/5
8 Ekonometrija Jagrič 45   15     60 90 150/5
9 Ekonomska dinamika Jagrič, Ovin, Kračun 45   15     60 90 150/5
10 Eksperimentalne metode v fiziki in biofiziki Dolinšek, Štrancar 60   30 30   120 180 300/10
11 Elektromagnetno polje Tkalec 45   15     60 90 150/5
12 Energija za človekovo uporabo Zidanšek 30     15 15 60 90 150/5
13 Fizika koloidov in makromulekol Dobnikar 45 15       60 90 150/5
14 Fizika materialov Jagodič 30   30     60 90 150/5
15 Fizika tekočin Ambrožič 45   15     60 90 150/5
16 Fizika v medicini Fajmut 30 15   15   60 90 150/5
17 Fizikalni procesi v okolju Zidanšek 45     30 15 90 60 150/5
18 Fotonika Vaupotič 30 15 15     60 90 150/5
19 Industrijska ekonomika Jagrič, Strašek 45   15     60 90 150/5
20 Izbrana poglavja iz kvantne mehanike Dobnikar 45   15     60 90 150/5
21 Karakterizacija molekularnih struktur Štrancar 30   30     60 90 150/5
22 Mehanika kontinuov Slavinec 45   15     60 90 150/5
23 Mehka snov Kralj 45   30     75 75 150/5
24 Modeliranje in simulacije v medicini in biologiji Fajmut, Rupnik 30 15   15   60 90 150/5
25 Moderna optika Vaupotič 30   30     60 90 150/5
26 Molekularna biofizika Brumen 30 15 30     75 75 150/5
27 Napredne numerične metode v fiziki Dobnikar 45   15 60   120 180 300/10
28 Nelinearni dinamični sistemi Marhl 30   30     60 90 150/5
29 Stohastični procesi Perc 60   60     120 180 300/10
30 Tekoči kristali Kralj, Vaupotič 45 15       60 90 150/5
31 Temelji finančnega inženiringa Mastinšek 45   15     60 90 150/5
32 Teoretična biofizika Fajmut, Brumen 75 15   30   120 180 300/10
33 Teorija grafov in omrežja Klavžar 30 15 15     60 90 150/5
34 Teorija iger Schuster, Marhl 30     30   60 90 150/5
35 Trdna snov Kralj, Zidanšek 30   30     60 90 150/5

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je izbralo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet izbere manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov. Izbirni predmet se lahko izjemoma izvede tudi, če je predmet izbralo manj od 5 študentov, v obsegu 6 konzultacijskih ur ter ob soglasju oddelka in nosilca predmeta.

Študent lahko izbere predmete tudi na drugih študijskih programih 2. stopnje na istem ali na drugih visokošolskih zavodih v okviru UM ali drugih univerz vendar največ v višini 20 ECTS. Ne more pa izbrati predmetov, ki jih je izbral že na kateremkoli predhodnem študiju. Glede izbora predmetov se študent posvetuje s potencialnim mentorjem pri magistrskem delu oz. s tutorjem, izbiro predmetov pa potrdi komisija za podiplomski študij Oddelka za fiziko FNM UM.