Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

S podiplomskim študijskim programom »Fizika« kandidat pridobi poglobljena znanja, veščine in metode dela za analizo in kvantitativno obravnavo dinamike in evolucije kompleksnih sistemov na ključnih, trenutno najbolj razvijajočih se področjih sodobnega življenja.

Cilj programa je, da diplomant pridobi znanje v treh temeljnih vidikih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: analiza dinamike kompleksnih sistemov in ekonofizika, računalniška fizika, biofizika, fizika mehke snovi in okoljska fizika. Te usmeritve so v skladu z aktualnimi potrebami trga in vizijo razvoja potreb v prihodnosti, kar daje študijskemu programu pečat aplikativno usmerjenega sodobnega programa, ki je prilagojen potrebam širšega trga in poleg izobraževanja kadrov za akademsko sfero ponuja možnosti široke zaposljivosti diplomantov od področja industrijskih aplikativnih raziskav, razvijanja in implementacije novih tehnologij, procesne tehnike, krmiljenja, kibernetike, avtomatizacije, razvojnih industrijskih projektov, aplikacije ekonofizike na področje vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu ter omogoča vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov ter nenazadnje vključevanje v raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki in farmaciji.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost sistemskega mišljenja, ki omogoča diplomantu vključevanje v in tudi vodenje interdisciplinarnih skupin za obravnavo kompleksnih sistemov na različnih področjih v naravoslovju, bančništvu, zavarovalništvu, reševanju okoljskih problemov,
 • sposobnost analize kompleksnih sistemov, kar je osnova za razumevanje delovanja sistemov v naravi, okolju in družbi,
 • sposobnost kvalitativnega in kvantitativnega opisa strukture in dinamike kompleksnega sistema z namenom predvidevanja nadaljnjega razvoja sistema, kar omogoča predvidevanje posledic različnih vplivov na sistem ter s tem reševanje realnih problemov v naravi, okolju in družbi,
 • temeljito poznavanje strukture in delovanja fizikalnih sistemov ter aplikacija znanj na druga področja,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
 • poznavanje eksperimentalnih in drugih metod za preverjanje znanstvenih teorij,
 • strokovna kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju zahtevnejšega dela,
 • kooperativnost in delo v skupini (tudi v mednarodnem okolju).

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • poglobljeno poznavanje in razumevanje fizikalnih sistemov,
 • poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju,
 • poznavanje povezanosti fizikalnih sistemov z drugimi sistemi v naravi in družbi,
 • razumevanje in reševanje zahtevnejših fizikalni problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju,
 • uporabiti pristope naravoslovnega mišljenja za kvantitativno reševanje problemov v naravi, okolju in družbi,
 • usposobljenost za varno terensko in laboratorijsko eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi,
 • prikaz in interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezava s teorijo, ocena natančnosti izmerjenih količin,
 • razvijanje računskih spretnosti za reševanje problemov in sposobnost ocene reda velikosti in enot razultatov,
 • organizacija in vodenje projektnega, skupinskega in laboratorijskega dela,
 • povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage pojavov,
 • poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije,
 • razumevanje okoljske problematike in pomen fizike pri preprečevanju ter zmanjševanju onesnaženja.