Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program 2. stopnje BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM se lahko vpiše, kdor je zaključil:

  • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211), ekologija (4221), ohranjanje narave (8521), biodiverziteta (4219).
  • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (4211, samo izobraževalna biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (6200), poljedelstvo in živinoreja (6210), gozdarstvo in lov (6230), biologija in biokemija (4210, samo mikrobiologija, bioinformatika), biokemija (4212), varstvo okolja (8500), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Botanika (5 ECTS), Zoologija (5 ECTS), Ekologija (5 ECTS) ter Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (5 ECTS).
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: biologija (4211), ekologija (4221). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
  • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: okoljske in okoljevarstvene vede (4220), kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (6200), poljedelstvo in živinoreja (6210), gozdarstvo in lov (6230), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451, samo biologija), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (1450, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna od 10 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:

  • Povprečna ocena: 100 %.