Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Kandidat, vključen v podiplomski študijski program »Biologija in ekologija z naravovarstvom«, pridobi znanja, delovne metode in veščine za analitično obravnavo kompleksnih sistemov v biologiji, od molekularnega in celičnega nivoja do nivoja populacij, habitatov, ekosistemov in biomov.

Temeljni cilji študijskega programa so posredovati študentu sodobne metode znanstvenoraziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu, ga vključiti v raziskovalno dejavnost raziskovalnih in programskih skupin ter ga seznaniti s kompleksnostjo biotskih sistemov. Ti cilji se skladajo s potrebami po usposabljanju kandidata za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabe bioloških spoznanj v praksi. Tako usposobljeni strokovnjaki bodo lahko bistveno prispevali k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, pri skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, pri študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev itd. Navedeni cilji so torej skladni z aktualnimi družbenim potrebami, ki jih narekuje vključevanje v evropski prostor, in so v skladu s smernicami, za katere se je Republika Slovenija zavezala ob podpisu mednarodnih konvencij, ki urejajo smotrno gospodarjenje z naravno dediščino našega planeta.
 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • razvoj kritične in analitične presoje,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • samostojnost pri strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju,
 • etično naravnano razmišljanje in zavezanost profesionalni etiki,
 • skupinsko delo in kooperativnost.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja o biotskih sistemih, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • razumevanje splošne strukture biologije, ekologije in naravovarstva ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • usposobljenost za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in ohranjanje ekosistemov ter trajnostno gospodarjenje v sonaravnih ekosistemih,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na strokovnem področju biologije, ekologije in naravovarstva,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju biologije, ekologije in naravovarstva.