Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna biologija (dvopredmetni študijski program)

Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc


Temeljni cilji programa


Biologija je temeljna znanstvena disciplina, ki je osnova za večino naravoslovnih in tudi za mnoge druge vede. Za konkurenčen razvoj EU je v prihodnje potrebno posebej razvijati vede in znanosti s področja naravoslovja in matematike. Ker je biologija hkrati jedro biotehniških ved, njen vpliv narašča tudi na vseh tistih področjih življenja, ki bodo odločilno zaznamovala 21. stoletje. Dodiplomski program Izobraževalna biologija oblikuje temelje za nadaljnje kvalitetno izobraževanje učiteljev biologije in drugih strokovnjakov z biološkimi znanji, zato je eden ključnih dejavnikov na poti profesionalnega razvoja učiteljev. Učitelji biologije lahko s svojo široko temeljno izobrazbo in s kvalitetnim poučevalnim pristopom pomembno vplivajo na odnos mladih do naravoslovja, tehnike in matematike. Z razvijanjem in povezovanjem bioloških in drugih kompetenc v času primarnega in sekundarnega izobraževanja posredno vplivajo tudi na strokovno usposobljenost, ustvarjalnost in kritičnost kadrov tako v negospodarskih kot v gospodarskih dejavnostih.

Cilj programa je, da diplomant pridobi temeljno strokovno znanje s področja biologije. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter tista temeljna strokovna znanja s področja pedgoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so potrebna za nadaljnji študij na 2. bolonjski stopnji ali zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za nadaljnji študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji, praviloma na pedagoških študijskih programih, ali pa zaposlitev v javni upravi, dejavnostih v založništvu, izobraževalnih centrih, novinarstvu, gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti:
analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja,
spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, ki ne zahtevajo akademske izobrazbe in znanstvenih referenc,
sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti,
premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem.

Diplomant po zaključeni 1. stopnji nima kompetenc za samostojno poučevanje v razredu.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Sposobnost analitičnega mišljenja in razumevanja zahtevnejših sistemov, ki omogočajo vključevanje v različne interdisciplinarne skupine.
 • Splošna razgledanost in sposobnost komuniciranja ter skupinskega dela s strokovnjaki iz drugih strokovnih in znanstvenih področij.
 • Zmožnost sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.
 • Avtonomnost, (samo)kritičnost, samoiniciativnost in prizadevanje za kakovost lastnega strokovnega dela.
 • Načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja, sledenje sodobnim dosežkom znanosti in ved, pomembnih za svoje poklicno delovanje, ter kritično in premišljeno vključevanje novih spoznanj v svoje delo.
 • Reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo znanstvenih metod.
 • Suvereno sporazumevanje v slovenskem jeziku.
 • Zmožnost samoizobraževanja in upravljanja z viri v vsaj enem tujem jeziku.
 • Zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju in v vsakdanjih življenjskih situacijah.
 • Zmožnost učinkovitega načrtovanja in samokontrole izvajanja lastnih aktivnosti.
 • Dojemljivost za težave ljudi in za različne socialne situacije.
 • Spoštovanje različnosti in posameznikovih kulturnih ter svetovnonazorskih vrednot.
 • Deduktivno izpeljevanje novih logičnih zaključkov na podlagi danih podatkov.
 • Uporaba naravoslovno-matematičnega mišljenja za kvantitativno obravnavo problemov v naravi, okolju in družbi.
 • Usposobljenost za varno delo in oceno tveganj.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • Poznavanje in razumevanje temeljnih bioloških konceptov, postopkov in teorij ter uporaba biološkega znanja v različnih kontekstih.
 • Posredovanje lastnega razumevanja temeljnih bioloških konceptov in postopkov.
 • Poznavanje in razumevanje osnov botanike, zoologije, mikrobiologije, ekologije, biokemije, genetike in evolucije.
 • Razumevanje in reševanje enostavnejših bioloških problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.
 • Opisovanje dane situacije z uporabo ustrezne biološke terminologije.
 • Reševanje enostavnejših bioloških in drugih problemov z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in vrednotenje enostavnejših bioloških eksperimentov, poiskusov in terenskih vzorčenj.
 • Usposobljenost za varno ravnanje z aparaturami in delo v biološkem laboratoriju.
 • Usposobljenost za etično in varno delo z živimi organizmi in biološkimi materiali.
 • Usposobljenost za vzdrževanje in varovanje bioloških in didaktičnih zbirk.
 • Ovrednotenje rezultatov lastnega dela na področju biološkega izobraževanja.
 • Poznavanje in razumevanje vpliva biologije na razvoj drugih ved in znanosti ter pomena biologije v človeški družbi.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.